Regulamin

 

Regulamin Sklepu Internetowego 4motos.pl z dnia 09 lutego 2013 roku

Sklep internetowy 4motos.pl, działający pod adresem www.4motos.pl, jest prowadzony przez Kamil Górski KG MOTO, ul. 3-go Maja 116, 37-514 Munina  (koło Jarosławia, woj. podkarpackie), płatnika podatku od towarów i usług o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 792-205-16-18, REGON: 180596786, wpis numer 6656 w Burmistrz Miasta Jarosławia.

 

DEFINICJE


Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania
dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza
zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze
zm.).
1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o
Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy
sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.4motos.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.10. SPRZEDAWCA – Kamil Górski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kamil Górski KG MOTO (adres prowadzenia działalności: ul. 3 Maja 116, 37-514 Munina) wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez
Burmistrz Miasta Jarosławia, NIP 792-205-16-18, REGON 180596786, adres poczty
elektronicznej:info@4motos.pl, numer telefonu: (+48) 666 11 00 22 (opłata jak za połączenie
standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego
zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za
pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

§1.  Postanowienia ogólne


1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

 

 Nazwa  Kamil Górski KG MOTO
 Adres prowadzenia działalności  ul. 3 Maja 116, 37-514 Munina
 Organ, który zarejestrował działalność
gospodarczą przedsiębiorcy, a także
numer, pod którym przedsiębiorca
został zarejestrowany
 Burmistrz Miasta Jarosławia
 NIP  792-205-16-18
 Regon 180596786
 Adres poczty elektronicznej  info@4motos.pl
 Adres strony internetowej  www.4motos.pl
 Numer telefonu  +48 666 11 00 22

(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

 

5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym
5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
5.3. Newsletter - Sklep 4motos.pl sporadycznie wysyła informacje handlowe, aktualności oraz informacje o promocjach tylko do klientów, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie Newsletterów oraz subskrybentów.
6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca:
6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
10. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki
techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi
elektronicznej.

§2.  Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, ulica i numer, miejscowość wraz z kodem pocztowym, numer telefonu, adres e-mail oraz Hasło.
3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem
stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

§3.  Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep internetowy 4motos.pl, zwany dalej sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarnej (www.4motos.pl ). W Sklepie Internetowym 4motos.pl są sprzedawane wyłącznie towary nowe oraz oryginalne. Informacje na temat swojej oferty sklep zamieszcza na stronie www.4motos.pl

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.4motos.pl lub drogą mailową na adres info@4motos.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 666 11 00 22.

3. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest:
     - w przypadku zamówień składanych przez stronę www.4motos.pl - prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia
     - w przypadku zamówień składnych e-mailem - kompletne zamówienie powinno zawierać: nazwę produktu lub produktów, ilościami oraz wybranym kolorem i rozmiarem; dane teleadresowe do wysyłki - imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera), wybór formy płatności – za pobraniem lub przelewem.

5. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia, w przypadku zamówień e-mailowych po przesłaniu e-maila zwrotnego.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie głównym lub w magazynach dostawców www.4motos.pl. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Dotyczy to także produktów w danej chwili niedostępnych na stronie sklepu.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania/odrzucenia zamówienia na każdym etapie jego realizacji (np. jeśli produkt jest niedostępny, został uszkodzony przed wysyłką, z innych powodów uniemożliwiającym www.4motos.pl zrealizowanie zamówienia).

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Dokumenty są wystawiane w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

10. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem e-maila pod adresem info@4motos.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 666 11 00 22.

11. Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie 4motos.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

12. Firma Kamil Górski KG MOTO oznajmia, że nie każdy produkt w ofercie sklepu może być dostępny fizycznie w magazynie. Jest to spowodowane niemożliwością synchronizacji naszego sklepu z magazynem głównym oraz magazynami dostawców.

13. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 §4. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, chyba że ustalono inną lub Klient posiada kod rabatowy - cena zostanie zmieniona po złożeniu zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione jako odrębna pozycja sprzedaży na dokumencie sprzedaży jeśli klient takie koszty pokrywa.

 

 §5. Czas i sposób realizacji zamówienia

1. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi przeważnie od 17 godzin do 5 dni roboczych i uzależniony jest od lokalizacji towaru w magazynach:

o    produkt w magazynie głównym - maksymalny czas realizacji wynosi 24 godziny

o    produkt w magazynie dostawcy: maksymalny czas realizacji wynosi 1 - 5 dni roboczych

Realizacja zamówienia nastąpi po informacji o przyjęciu do realizacji. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, chyba, że klient życzy sobie inaczej i poinformuje o tym sklep www.4motos.pl

3. Wszystkie przesyłki są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

4. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, które nastąpiły podczas transportu powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru (kurier posiada taki formularz przy sobie).

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 §6. Formy płatności

 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

1.   Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u kuriera

2.   Przelewem na konto – na niżej wskazany numer konta bankowego

3.   eRaty Santander Consumer BANK S.A. – raty przez Internet - czas realizacji zamówienia od 1 do 5 dni roboczych

4.   mBank mRaty– raty przez Internet - czas realizacji zamówienia od 1 do 5 dni roboczych

4.   Płatności natychmiastowe / płatności elektroniczne – system przelewów elektronicznych za pośrednictwem firmy PayU lub Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro


W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zmawiają

 

Dane konta bankowego firmy Kamil Górski KG MOTO:

 

Alior Bank

Nr konta: 92 2490 0005 0000 4500 5332 4666

Kamil Górski KG MOTO

Ul. 3 Maja 116, 37-514 Munina


Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, powinien uiścić opłatę za złożone zamówienie w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie sklepu.

 

§7. Dostawa i koszty dostawy

 

1. Zrealizowane zamówienie dostarczane jest do Klienta przez firmę kurierską przeważnie w ciągu 24 godzin ( dotyczy dni roboczych ).

2. Do wartości zamówienia doliczana jest kwota odpowiadająca wybranemu przez Klienta rodzajowi przesyłki. Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w poniższej tabeli opłat, jako kwotę wolną od kosztów przesyłki, Klient nie ponosi żadnych kosztów przesyłki. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. 

 

 §8. Prawo odstąpienia od umowy

1. Jeśli produkt będzie wymieniany na inny, poinformuj nas o tym w celu przyspieszenia procesu wymiany lub zarezerwowania wybranego produktu.
2. Produkty producenta BERIK nie podlegają zwrotom. Produkty BERIK zamawiane są u producenta indywidualnie dla każdego Klienta. Oczekiwanie na realizację zamówienia jest wydłużone i wynosi od 4 do 8 dni. Na stronie każdego produktu marki BERIK widnieje informacja, że produkt nie podlega zwrotowi. Prosimy o rozważne zakupy produktów marki BERIK.
3. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: 4motos.pl, ul. 3 Maja 116, 37-514 Munina lub mailowo na adres e-mail: info@4motos.pl

4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.
5. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
6. Zwracany produkt (wyczyszczony) wraz z wypełnionym formularzem zwrotu towaru oraz oryginałem paragonu (w przypadku Faktur VAT oryginał należy sobie zostawić, my przesyłamy korektę Oryginał/Kopia i kopię należy nam odesłać podpisaną!!!) powinien zostać przesłany w terminie 14 dni na adres: 4motos.pl, ul. 3 Maja 116, 37-514 Munina tel. 666 11 00 22.
7. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa
powyżej w pkt 1. oraz 2.

- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

- dostarczania prasy

- usług w zakresie gier hazardowych.

 

 §9. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

1.1. Każdy produkt należy sprawdzić w obecności kuriera dostarczającego paczkę. Jeśli produkt jest uszkodzony, należy wypełnić protokół reklamacyjny z kurierem i niezwłocznie zgłosić ten fakt do obsługi sklepu 4motos.pl. Tylko wtedy będą uwzględniane ewentualne reklamacje przedsprzedażowe.
1.2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.).
1.3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres 4motos.pl, ul. 3 Maja 116, 37-514 Munina lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@4motos.pl
1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
1.5. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
1.6. Produkt odesłany do reklamacji musi być czysty i kompletny. Jeśli dostarczony produkt będzie brudny, zostanie naliczona opłata za czyszczenie w wysokości 20-40 zł zależnie od produktu.

 

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej
2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres 4motos.pl, ul. 3 Maja 116, 37-514 Munina lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@4motos.pl
2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

  §10. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w
którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem:http://www.4motos.pl/pl/i/Regulamin/2 oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 3. oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek np. dowodu zakupu.
5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.02.2013.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
(function($) { $('.info-text').readmore({ moreLink: 'Więcej', lessLink: 'Mniej', maxHeight: 40 }); })(jQuery);
Sklep internetowy Shoper Premium